fbpx
รวมแหล่งเงินทุน SME และ Startup
4 (80%) 8 votes

การเริ่มต้นธุรกิจทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก จะในรูปแบบ SME หรือสตาร์ทอัพ สิ่งสำคัญแรกที่เจ้าของกิจการต้องมีก็คือ แหล่งเงินทุน ที่จะเข้ามาสนับสนุนธุรกิจ โดยเริ่มต้นมักเริ่มจากเงินทุนส่วนตัวของเจ้าของกิจการ จนเมื่อเริ่มมีแผนธุรกิจที่เป็นรูปเป็นร่าง เริ่มสร้างรายได้และมีโอกาสที่จะเติบโตอย่างชัดเจน จนต้องการขยายขนาดของกิจการที่ทำให้ใหญ่ขึ้น ต้องการใช้เงินลงทุนที่มากขึ้น การมองหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาใช้ต่อยอดและขยับขยายกิจการจึงเป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการทั้งหลายมองหา วันนี้ Passiongen จึงรวบรวมแหล่งเงินทุนสำหรับเจ้าของกิจการ SME และธุรกิจสตาร์ทอัพมาฝากกัน

โครงการสนับสนุน SMEs และ Startup จากภาครัฐ

จากโมเดล Thailand 4.0 สิ่งหนึ่งที่ตามมานอกเหนือจากความตื่นตัวของกลุ่มธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กอย่าง สตาร์ทอัพและ SME แล้ว นั่นก็คือ โครงการต่างๆ จากทางภาครัฐที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนธุรกิจต่างๆ ในด้านของแหล่งเงินทุน เพื่อที่จะให้เกิดเจ้าของกิจการหน้าใหม่ไฟแรง เข้ามาในระบบมากขึ้นเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Start-up & Innovation ของ บสย.

บสย.เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินต่างๆ ในการอนุมัติสินเชื่อให้กับเจ้าของกิจการ SME และ Startup มากขึ้น โครงการนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และต้องการแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจแต่ยังขาดหลักประกัน หรือหลักประกันไม่เพียงพอที่จะได้รับวงเงินตามที่ต้องการ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ โดยการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจได้ตามที่ต้องการนั่นเอง

โดยบสย.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 17 สถาบันการเงิน ด้วยวงเงินค้ำประกันสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท ระยะเวลาค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ปี ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นขอค้ำประกันสินเชื่อได้จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.tcg.or.th

โครงการสินเชื่อประชารัฐเพื่อ SMEs ของ SMI  

สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต(SMI) เป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการที่จะรองรับการแก้ไขปัญหา ตลอดจนนำเสนอนโยบายเพื่อการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่นับวันยิ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ให้เจ้าของกิจการทั้ง SME และ Startup ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เพื่อสามารถนำเงินทุนไปต่อยอดแผนธุรกิจและสร้างโอกาสเติบโตให้แก่ธุรกิจของตนเอง

โดย SMI ได้จับมือกับ 15 ธนาคาร เข้าร่วมโครงการ “สินเชื่อประชารัฐเพื่อ SME” ด้วยวงเงินงบประมาณรวม 10,000 ล้านบาท ระยะสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร โครงการนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 และจะดำเนินไปจนกว่าครบวงเงินงบประมาณ

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.smi.or.th

โครงการ Startup Voucher จาก สวทช. (NSTDA)

สวทช. เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

โดยสวทช.ได้จัดทำโครงการ Startup Voucher ขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เร่งเพิ่มรายได้ และขยายธุรกิจให้เติบโตให้กับเจ้าของกิจการ SME และ Startup ที่มีไอเดียและแผนธุรกิจที่ชัดเจน โดยทางสวทช.มีเงินสนับสนุนมอบให้สูงสุด 800,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.nstda.or.th

โครงการสนับสนุน SMEs และ Startup จากภาคเอกชน

ภาคเอกชนต่างๆ เข้ามามีบทบาทมากมายในการเป็นแหล่งเงินทุนก้อนใหญ่และร่วมสนับสนุนธุรกิจ SME และสตาร์ทอัพ ทั้งในรูปแบบของเงินทุนและองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งการวางแผนธุรกิจ การต่อยอดนวัตกรรมใหม่ รวมไปถึงการเข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้านต่างๆ ให้กับเจ้าของกิจการและสตาร์ทอัพมือใหม่ช่วยเปิดโลกแห่งความรู้และโอกาส เพื่อที่ SME และ Startupไทยจะได้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างแข็งแกร่งนั่นเอง

โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

เป็นการสนับสนุนรูปแบบใหม่ของ สนช. สำหรับผู้ประกอบการไทย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ SME หรือ สตาร์ทอัพให้สามารถเข้าถึงและใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาหรือขยายผลธุรกิจนวัตกรรม เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้พร้อมในการแข่งขัน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากฐานนวัตกรรมของประเทศ

โดยสนช. จะให้การสนับสนุนธุรกิจในลักษณะของเงินให้เปล่า (grant) ในชื่อ “โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ SMEs และ Startup ที่มีโครงการนวัตกรรมอยู่ระหว่างทดลองทดสอบ มีโมเดลต้นแบบหรือนำร่อง รวมทั้ง การต่อยอดงานวิจัยหรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือสิทธิบัตรที่ผ่านการประเมินทางเทคโนโลยีแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.nia.or.th

ยูนิจิน เวนเจอร์ส ( Unigin Ventures )

เป็นธุรกิจ Venture Capital ที่ให้เงินสนับสนุนธุรกิจทั้ง SME และ Start up ของไทยในหลากหลายธุรกิจ เช่น การผลิต สื่อสิ่งพิมพ์ การศึกษา เทคโนโลยีการสื่อสาร การแพทย์ การเกษตรและปศุสัตว์ อาหาร เวชภัณฑ์ รวมถึงร้านค้าและแฟรนไชส์ โดยจุดประสงค์ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจของไทยสามารถทัดเทียมกับธุรกิจนานาชาติได้

โดยการให้เงินทุนเพื่อสนับสนุนนั้น จะแบ่งประเภทตามช่วงอายุของธุรกิจ เช่น ช่วงเริ่มต้น (EARLY STAGE) จะได้รับการช่วยเหลือลักษณะเป็นที่ปรึกษาและเงินทุนสนับสนุน1-5 แสนบาท หากเป็น ช่วงขยายธุรกิจ (SERIES STAGE) จะเป็นลักษณะช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุนสนับสนุนธุรกิจแบบไม่จำกัดวงเงินและการตลาดประชาสัมพันธ์ สำหรับ ช่วงสูงสุดของธุรกิจ (MEZZANINE STAGE) จะเป็นลักษณะที่ปรึกษาเข้าจดทะเบียนในตลาดทุน หรือการขยายไปยังสายธุรกิจใหม่ ฯลฯ โดยสนับสนุนเงินทุนไม่จำกัดวงเงิน

ดิจิทัล เวนเจอร์ส ( Digital Ventures )

เป็นบริษัทสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 โดยเน้นความสำคัญในด้านการลงทุน การค้นคว้านวัตกรรม รวมถึง การสนับสนุนธุรกิจต่างๆ ของผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ไทยเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ Startup ไทยในโครงการได้มีรากฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งพร้อมสำหรับการเติบโตสู่ระดับสากลได้

โดย Digital Ventures Accelerator (DVA) เป็นโครงการบ่มเพาะความรู้พื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น เป็นโครงการคัดเลือกผู้ประเกอบการ SMEs และ Startup สาขา financial technology และสาขาอื่น ๆ ในประเทศไทย โดย10 ทีมสุดท้ายที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ ทุนมอบให้เปล่า 300,000 บาท และเมื่อจบโครงการ มีโอกาสที่จะได้รับเงินทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท จากธนาคารไทยพาณิชย์อีกด้วย สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ เจ้าของกิจการ Startup ที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการนี้ ควรติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางเว็บไซต์ของ Digital Ventures อย่างใกล้ชิด

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.dv.co.th

โครงการ Krungsri Uni Startup

Krungsri Uni Startup ซึ่งเป็นโครงการแรกเริ่มของกรุงศรี ฟินโนเวต นับตั้งแต่ในปี 2558 ได้พัฒนารูปแบบเรื่อยมา โดยมุ่งเน้นการให้โอกาสกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศในการนำเสนอไอเดียด้านฟินเทค ช่วยเติมเต็ม Thai startup ecosystem ให้รู้จักวางแผนธุรกิจและเปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเริ่มต้นการเป็นสตาร์ทอัพมือใหม่ได้อย่างแข็งแกร่ง

โดยโครงการ Krungsri Uni Startup จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาปี 3-4 จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ทีมละ 3-5 คนพร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ส่งผลงานการพัฒนาแอพพลิเคชั่นทางการเงินส่งเข้าประกวด 10 ทีมสุดท้ายที่ได้รับการคัดเลือก จะได้เข้ารับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านสตาร์ทอัพ รวมทั้งรางวัลและเงินสนับสนุนต่างๆ มากมายเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ โดยเงื่อนไขในแต่ละปีก็จะแตกต่างกันไป

ข้อมูลเพิ่มเติม:  www.krungsri.com/unistartup

โครงการ True Incube จากบริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น

เป็นโครงการที่บริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนธุรกิจ Tech Start up อย่าง E-commerce, Digital Marketing, CRM, Payment, Logistic หรือ Agriculture จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยมีวงเงินพร้อมสนับสนุนจำนวนทั้งหมด 300 ล้านบาท ภายในระยะเวลาโครงการ 5 ปีเต็ม

โดยเงินสนับสนุนธุรกิจที่จะให้นั้นจะแบ่งเป็นช่วงของธุรกิจ ดังนี้ ช่วงเริ่มต้นให้ที่วงเงิน 500,000 บาท หากธุรกิจอยู่ในช่วงขยายตัว วงเงินก็จะสูงถึง 5,000,000 บาทและหากเป็นธุรกิจที่มีโมเดลและการวางแผนธุรกิจที่ชัดเจนหรือมีฐานลูกค้าหรือรายได้ในระดับหนึ่งแล้ว ก็จะให้วงเงินมากกว่า 5,000,000 บาทขึ้นไปโดยรูปแบบการให้เงินสนับสนุนนี้จะเป็นการแลกกับการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยจะแลกกับมูลค่าหุ้นตามที่ตกลงกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.trueincube.com

กองทุน 500 Tuk Tuks Thailand

เป็นกองทุนย่อยในเครือ 500 Startups ของสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุนและส่งเสริมธุรกิจด้าน Tech Startup ในประเทศไทยให้ก้าวต่อไปได้อย่างแข็งแรง เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 ด้วยมูลค่ากองทุน 300 ล้านบาทหรือ 10 ล้านเหรียญ ภายใต้การบริหารกองทุนโดยคุณหมู ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ และ คุณกระทิง พูนผล

โดยปัจจุบัน 500 Tuk Tuks ได้ทำการลงทุนกับบริษัทสตาร์ทอัพในไทยเรียบร้อยแล้ว 2 Batch รวม 20 บริษัท ในหลากหลายแวดวงธุรกิจ อาทิเช่น Claim Di – Mobile Application สำหรับการเคลมประกัน , Finnomena บริการด้านข้อมูลและเครื่องมือสำหรับนักลงทุน , Hubba ธุรกิจ Co-Working Space , stockRadars แอพตามหาหุ้นเด่น เป็นต้น โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.500.co/500tuktuks-fund/

เต็มอิ่มไปกับ 9แหล่งเงินทุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่พร้อมจะสนับสนุนธุรกิจของ SME และสตาร์ทอัพมือใหม่ ให้เติบโต เจ้าของธุรกิจที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุนก็ลองส่งไอเดียและแผนธุรกิจไปยังโครงการต่างๆ ดูได้ ของแบบนี้ไม่ลองไม่รู้ อย่ามัวรอโชคชะตามาเคาะหาที่หน้าประตู แต่จงกล้าที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองทำสิ่งใหม่ๆ ดูบ้าง เพราะหากได้รับคัดเลือกขึ้นมาคุณจะได้รับทั้งเงินสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เจอกับ Venture ดีๆ ที่อาจมาร่วมลงทุนกับคุณในอนาคตอีกด้วย

แหล่งทุนจากภาครัฐ

  • โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Start-up & Innovation ของ บสย.
  • โครงการสินเชื่อประชารัฐเพื่อ SMEs ของ SMI  
  • โครงการ Startup Voucher จาก สวทช. (NSTDA)

แหล่งทุนจากภาคเอกชน

  • โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
  • ยูนิจิน เวนเจอร์ส ( Unigin Ventures )
  • ดิจิทัล เวนเจอร์ส ( Digital Ventures )
  • โครงการ Krungsri Uni Startup
  • โครงการ True Incube จากบริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น
  • กองทุน 500 Tuk Tuks Thailand

อ้างอิง :  www.terrabkk.com | www.moneyhub.in.th

No more articles