fbpx
องค์กรยุคใหม่ใส่ใจความยั่งยืน – เส้นทางการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
3.3 (66.67%) 3 votes

ทุกองค์กรย่อมมีการวาง กลยุทธ์ เพื่อเป้าหมายในการสร้างผลกำไร และความก้าวหน้าทางธุรกิจทั้งสิ้นแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอทุกธุรกิจต้องให้ความใส่ใจกับประโยชน์ส่วนรวมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาของสังคมที่ยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย

การประกอบธุรกิจในปัจจุบัน เจ้าของธุรกิจต้องวางกลยุทธ์, Business Model และแผนดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในอนาคตหลาย ๆ ด้าน อาทิ รายได้ กำไร เปอร์เซ็นต์การเติบโตทางธุรกิจส่วนแบ่งตลาด การลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย และที่ลืมไม่ได้ก็คือการสร้างคุณค่าให้เจ้าของธุรกิจและตัวบริษัทเองไปจนถึงการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม และส่วนรวม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์กรยักษ์ใหญ่หลายองค์กรทั้งในประเทศ และองค์กรระดับโลกได้นำเอากลยุทธ์ธุรกิจการสร้างความยั่งยืนเพื่อสร้างความก้าวหน้าทำให้เกิดการยอมรับจากลูกค้า และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมจนหลาย ๆ แห่งประสบความความสำเร็จเป็นตัวอย่างให้เห็นกันมากมาย

ในขณะเดียวกันหากคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพที่ต้องการนำเอากลยุทธ์สร้างความยั่งยืนมาใช้กับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นก่อร่างสร้างตัว แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มแผนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จควบคู่กันไปได้อย่างไร วันนี้เราได้นำเอาตัวอย่างองค์กรทั้งใหญ่และเล็ก รวมถึง สตาร์ทอัพที่กำลังก้าวสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมเพื่อสร้างคุณค่าให้บริษัทเป็นที่รู้จัก นำไปสู่การยอมรับจากทั้งลูกค้าและสังคมมุ่งสู่การพัฒนาร่วมกันได้อย่างยั่งยืนมาฝากกัน

การพัฒนาที่ยั่งยืนคืออะไร?

กลยุทธ์ธุรกิจที่ถูกต้อง เจ้าของธุรกิจหรือสตาร์ทอัพ ทั้งหลายต้องเข้าใจความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนเสียก่อน การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development คือ การดำเนินกลยุทธ์ และการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับธรรมาภิบาลโดยการคิดถึงใจเขาใจเราทั้งความก้าวหน้าและความสำเร็จของบริษัท พร้อมกับคำนึงถึงส่วนได้ส่วนเสียของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

  • การพัฒนาที่ยั่งยืน จะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มต้นจากการดำเนินแผน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยความโปร่งใสในทุกกระบวนการ (Corporate Governance) เป็นการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ เจ้าของธุรกิจ ต้องไม่มุ่งแสวงหากำไรด้วยการฉ้อโกง หรือการเอารัดเอาเปรียบ แต่ควรมุ่งประกอบธุรกิจและการลงทุนให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับการคำนึงถึงผลกระทบของคู่ค้า และลูกค้าในทุกภาคส่วน
  • การคำนึงถึงสังคมและส่วนรวม ให้ความสำคัญตั้งแต่บุคลากรในองค์กร ไปจนถึงประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการมีคุณธรรมจริยธรรมในการว่าจ้างงาน และการปฏิบัติต่อลูกจ้างของเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ เรื่องของสวัสดิการ ค่าจ้าง วันหยุด รวมถึงการคำนึงถึงประโยชน์และผลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไป เช่น การป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในชุมชน เนื่องด้วยกระบวนการผลิต สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต ความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัย รวมไปการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ และการส่งเสริมด้านอื่น ๆ ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนา และการเจริญเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืนในสังคม
  • การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ภาคธุรกิจตั้งแต่สตาร์ทอัพขนาดเล็กไปจนถึงเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นการลด และประหยัดการใช้พลังงานการวาง Business Model และ แผนธุรกิจ ควบคู่ไปกับการขจัดปัญหามลพิษของเสีย การนำวัสดุบางชนิดกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) การหมุนเวียนใช้ทรัพยากรไปจนถึงการลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น การลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น

ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส คิดถึงใจเขาใจเรา สร้างคุณค่าให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ตัวอย่างบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปัจจุบันบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งระดับโลก และเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทยล้วนมุ่งเน้นการทำธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจเรื่องความยั่งยืนทั้งสิ้น เพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้บริษัทและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องในระยะยาวดังตัวอย่างการดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทยักษ์ใหญ่ต่อไปนี้ที่สามารถใช้เป็น Case Study และเป็นแนวทางสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม หรือสตาร์ทอัพ ให้สามารถริเริ่มวางแผนธุรกิจเพื่อก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี

  • สตาร์บัคส์ ร้านกาแฟชื่อดังที่มียอดขายอันดับ 1 ของโลก ที่ได้ดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจควบคู่กับการให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างยาวนานตั้งแต่กระบวนการปลูกกาแฟด้วยแคมเปญการปลูกกาแฟใต้ต้นไม้เพื่อลดการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำไร่กาแฟ พร้อมกับความใส่ใจดูแลเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้ได้รับค่าจ้างและสวัสดิการอย่างเป็นธรรมไปจนถึงการวาง Business Model และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ใช้ถุงบรรจุกากกาแฟและแก้วที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อเป็นการลดต้นทุน รวมถึงช่วยลดการเกิดขยะ ช่วยลดมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • Unilever บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคระดับโลก ที่วางกลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจอย่างจริงจังด้วยการกำหนดเงื่อนไขการรับซื้อน้ำมันปาล์ม จากแหล่งผลิตที่ไม่มีการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าเท่านั้น รวมถึงยังใส่ใจกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และหีบห่อโดยลดการใช้พลาสติกรวมถึงกระบวนการผลิต ที่มุ่งลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
  • Nike แบรนด์รองเท้ากีฬาระดับโลก ที่มุ่งเน้นคิดค้นกลยุทธ์ธุรกิจทางด้านนวัตกรรมของรองเท้า เพื่อมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ให้มีวัสดุเหลือทิ้ง เลิกใช้กาว เพื่อให้มีขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้อยที่สุดรวมถึงการวางมาตรควบคุมการจ้างงานอย่างเคร่งครัดเพื่อแก้ปัญหาการจ้างแรงงานเด็ก และกำหนดกรอบนโยบายเรื่องเวลาการทำงานรวมถึงค่าแรง เพื่อให้แรงงานในโรงงานกว่า 700 แห่งใน 52 ประเทศทั่วโลกได้รับความเป็นธรรมมากที่สุด  

สำหรับตัวอย่างองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่คำนึงและใส่ใจเรื่องความยั่งยืนมาอย่างนาวนานและต่อเนื่องทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ได้แก่

  • SCG องค์กรระดับประเทศ ที่มุ่งเน้นวางแผนธุรกิจ ควบคู่ไปกับการวิจัยพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เริ่มตั้งแต่การวาง Business Model แผนกลยุทธ์ธุรกิจในการจัดหาวัตถุดิบกระบวนการออกแบบและการสร้างโรงงานที่คำนึงถึงผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเพื่อรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ในสภาพเดิมพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการกำจัดของเสีย ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และเสียงรบกวนเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนระหว่างภาคธุรกิจและชุมชน
  • เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เจ้าของธุรกิจให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การออกแบบบ้านที่มุ่งเน้นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไว้บนหลังคาบ้านเพื่อใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

สตาร์ทอัพและบริษัทขนาดกลาง หรือขนาดย่อม ก็สามารถนำเอากลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้ได้

จากตัวอย่างกลยุทธ์ธุรกิจ และ Business Model ของบริษัทขนาดใหญ่ ทั้งในและต่างประเทศที่ได้กล่าวมาคงทำให้เจ้าของธุรกิจ สตาร์ทอัพ หรือเจ้าของกิจการขนาดเล็กเริ่มมองเห็นไอเดียและแนวทางเพื่อนำมาปรับใช้และวางแผนสำหรับธุรกิจของตัวเองได้ซึ่งไม่เพียงบริษัทขนดใหญ่เท่านั้นในปัจจุบันยังมีตัวอย่างเจ้าของธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม รวมถึงสตาร์ทอัพ ที่ได้นำเอาหลักความยั่งยืนมาเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจได้เช่นเดียวกัน ได้แก่

  • Thai Bio-mass บริษัทผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล ที่มุ่งเน้นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนโดยการรับซื้อเศษวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานชีวมวลแทนการเผาทำลาย
  • PLANT:D สตาร์ทอัพ ที่มุ่งเน้นการสร้างงานให้ผู้สูงอายุโดยการทำเกษตรอินทรีย์ปลูกผักในครัวเรือนตามคำแนะนำส่งขาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือและให้บริการสำหรับการขนส่ง และช่องทางการขายก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งรายได้และการสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้อีกทั้งผู้บริโภคยังได้รับประทานผักปลอดสารพิษที่กระบวนการปลูกไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แนวคิดผู้นำเพื่อความสำเร็จ

ตัวอย่างเหล่านี้ทำให้เห็นว่านอกจากแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่แล้วยังสามารถนำมาเป็นกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทขนาดกลาง ขนาดย่อม และสตาร์ทอัพ ให้สามารถวางแผนธุรกิจควบคู่ไปกับการร่วมสร้างความยั่งยืนและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย  

การดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ได้เป็นเรื่องของบริษัทใหญ่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นถึงเวลาแล้วที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จทั้งทางด้านธุรกิจเป็นการสร้างคุณค่าให้กับทั้งตัวบริษัทเองและสังคมส่วนรวม

No more articles