fbpx
เดินหน้าพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม “บางกระเจ้า”
4.8 (95.56%) 18 votes

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน เปิดเผยถึงแผนการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าปี 2563 ว่ายังคงเดินหน้าการทำงานให้สำเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อรักษาให้พื้นที่ “คุ้งบางกะเจ้า” คงความเป็นอัตลักษณ์ที่ทั้งคนไทยและชาวโลกชื่นชม

รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นสมบัติและความภาคภูมิใจของชุมชนบางกะเจ้า ที่คนไทยและชาวต่างประเทศต่างอยากมาเยี่ยมเยือนสืบตลอดไป

โดยตั้งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิต วิถีชุมชน และสิ่งแวดล้อมใน 5 ปี ผ่านกระบวนการทำงานทั้ง 6 ด้าน ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ

ดรสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

 

ทั้งนี้ ในช่วงตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินโครงการ Our Khung Bang Kachao มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการทำงานแบบสานพลังร่วมกันระหว่างองค์กรชั้นนำ และผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาทั้ง 6 ด้าน

ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมอาชีพ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนาเยาวชน การศึกษา และวัฒนธรรม การกำจัดขยะ และการจัดการน้ำและการกัดเซาะริมตลิ่ง

ปัจจุบัน ความเจริญทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจที่ขาดการดูแลสิ่งแวดล้อม ทำให้เราเห็นผลกระทบต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย เช่น การเกิดมลภาวะทางอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่างๆ เป็นต้น ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องให้ความสำคัญยิ่งในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเร่งด่วน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่คุ้งบางกะเจ้า

ในระยะแรกบนพื้นที่ราชพัสดุตามเป้าหมายที่วางไว้เรียบร้อยแล้ว มีพื้นที่นำร่องการจัดการน้ำในร่องสวน มีศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ ยังมีการสร้างความเจริญเติบโตเพื่อผลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่ชาวคุ้งบางกะเจ้าอีกด้วย อาทิ  เกษตรสีเขียว การพัฒนาตลาดเขียว การท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งมีการพัฒนากลุ่มเยาวชนให้เรียนรู้และเข้าใจงานด้านต่าง ๆ ของโครงการฯ ซึ่งผลการทำงานที่ผ่านมานี้ นับเป็นก้าวแรกของการพัฒนาที่มีความคืบหน้าต่อเนื่อง

No more articles