ประเด็นเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศเป็นปัญหาที่อยู่ในสังคมไทยมานาน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนต่างร่วมกันหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อสังคมที่สงบสุข วันนี้บุรินทร์เจอนี่จึงหยิบนำประเด็นร้อนของสังคมที่ยังมีการถกเถียงนี้ขึ้นมา โดยตรงไปพูดคุยกับ ผอ.กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิตฉบับนี้ จะเป็นอย่างไร ไปติดตามในบุรินทร์เจอนี่กันครั

Passion in this story