ประธานบอร์ดกรุงไทยชี้ไทยต้องรับมือกับเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ภาครัฐและภาคเอกชนมีบทบาทช่วยให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็งท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ แนะประชาชนต้องปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

 

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกปัจจุบันที่เกิดสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐ และวิกฤตทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าของเกือบทุกประเทศ ไทยที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาเศรษฐกิจโลกและพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก ย่อมได้รับผลกระทบตามไปด้วย ประเทศไทยจำเป็นต้องมีแผนรับมือทั้งระยะสั้นและระยะยาว

โดยในระยะสั้นต้องชะลอผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในประเทศ แทนการพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก สำหรับในระยะยาวต้องสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในประเทศโดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย ในประเด็นสำคัญ 2 ประการ คือ

1. การพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานในทางกายภาพ

เช่น การคมนาคมขนส่ง ซึ่งต้นทุนในการขนส่งของไทยยังคงสูงมาก ทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการสูงตามไปด้วย และเมื่อน้ำมันแพงขึ้น ผู้ประกอบการและผู้บริโภคย่อมได้รับผลกระทบ ดังนั้นหากสามารถลดต้นทุนในการขนส่งได้ ย่อมมีส่วนช่วยให้เกิดการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น เนื่องด้วยราคาสินค้าที่ไม่สูงมากนัก

2. การสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่ไม่ใช่ในทางกายภาพ

เช่น ความสามารถของบุคลากร ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจำเป็น “Reskill” ต้องเพิ่มทักษะให้กับบุคลากร เพื่อให้สามารถที่จะไล่ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ทัน หรือในเรื่องของการทำเรื่อง Data ในเรื่องของ AI (Artificial Intelligence) ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยสูงขึ้นได้

ดร.เอกนิติ กล่าวต่อไปว่า ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัล ประชาชนเริ่มคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี  จะเห็นได้ว่าประชาชนที่เคยใช้เงินสดเริ่มหันใช้ Application ต่างๆ มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาโครงการภาครัฐหลายตัว ได้ทางธนาคารกรุงไทย เข้าไปช่วยวางระบบให้

“ธนาคารกรุงไทย เข้าไปช่วยวางรากฐานให้ภาครัฐหลายตัวไม่ว่าจะเป็นการวางระบบ EDC การเชื่อมโยงโครงข่ายต่างๆ ของภาครัฐการทำระบบ E-Donation การทำระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะช่วยวางรากฐานของการจ่ายเงินสวัสดิการ จากเดิมที่ต้องจ่ายผ่านกระทรวง ทบวง กรม ไปถึงหมู่บ้าน กว่าจะถึงหมู่บ้าน ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเจอปัญหาคอรัปชั่น แต่บัตรสวัสดิการที่กรุงไทยวางระบบให้ เงินช่วยเหลือต่างๆ ลงไปสู่ผู้ที่ต้องการได้รับการสวัสดิการจริงๆ ตรงนี้เป็นการวางรากฐานระยะยาวให้ประเทศ เพราะฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลจะช่วยได้มาก”

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย

ดร.เอกนิติ ยังแนะนำให้ภาคประชาชนปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถสร้างโอกาสได้อีกมากมายจากการเรียนรู้เทคโนโลยี เช่น การเรียนรู้การทำแอพพลิเคชั่น การทำกระบวนการต่าง ๆ ทางเทคโนโลยี เนื่องด้วยบริการหลาย ๆ อย่างในปัจจุบันเกิดขึ้นในแพลตฟอร์มทางดิจิทัล ดังนั้นการไม่หยุดเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ การไม่หยุดที่จะเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้ทันโลกจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้

https://youtu.be/qPkpIkfGXPE


ประเทศไทยจะมีทางออกอย่างไร จากความแนวคิดจากผู้ร่วมงาน

 

Category:

Passion in this story