มั่นคงเคหะการ  จับมือ  ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมพัฒนาชุมชนบางกระเจ้า ภายใต้แนวคิด “ชุมชนอยู่ดีมีสุข” (Wellness Community)  ประเดิมนำร่องปรับปรุง “ครัวโรงเรียน” วัดบางน้ำผึ้งนอก  โดยมีแนวคิด “สุขภาพที่ดี  เริ่มต้นที่ครัว” หวังยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านโภชนาการและอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

นางสาวดุษฎี  ตันเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ และพันธมิตรภาคเอกชน  ได้แก่ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ดำเนินโครงการ  “ครัวโรงเรียน” ภายใต้แนวคิด “ชุมชนอยู่ดีมีสุข” (Wellness Community) ขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมปรับปรุงครัวของโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ให้เป็นโครงการต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและโภชนาการจากอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน โดยบริษัทฯได้นำเอาความเชี่ยวชาญที่มีในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยมาช่วยดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมโครงสร้างต่างๆรวมไปถึงระบบไฟฟ้า  เพื่อให้มีสภาพที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และเหมาะสมกับการใช้งาน   โดยบริษัทฯรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยเฉพาะโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่ให้ความรู้และสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ในทุกเรื่องให้กับเยาวชนที่จะเติบโตไปในอนาคต

ทั้งนี้ รูปแบบของกิจกรรมภายใต้โครงการจากความร่วมมือของทั้ง 3 องค์กรพันธมิตร เริ่มตั้งแต่การเข้าไปพัฒนาและปรับปรุงครัวของโรงเรียนครอบคลุมในทุกด้าน อาทิ  การสนับสนุนการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานของการก่อสร้างอาคารครัวโรงเรียนให้มีความทันสมัย  จัดหาวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย  รวมถึงการจัดหาและกำหนดจุดทิ้งขยะที่ถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดนักโภชนาการ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้อง ให้แก่นักเรียน ครู ตลอดจนผู้ประกอบอาหารของโรงเรียน รวมถึงการส่งเสริมจิตสำนึกการปลูกผักสวนครัว เพื่อนำไปใช้ในการปรุงอาหารได้อย่างปลอดภัย อีกด้วยภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า  ทางศูนย์ฯ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีที่ได้ริเริ่มโครงการ “ชุมชนอยู่ดีมีสุข” ร่วมกับ บมจ. มั่นคงเคหะการ และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ในพื้นที่ตำบลบางน้ำผึ้งในครั้งนี้และที่จะขยายไปยังตำบลอื่น ๆ ในคุ้งบางกระเจ้าต่อไป

เป็นที่ทราบกันดีว่าทางศูนย์และโรงพยาบาลฯ เรามีความชำนาญในเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งในเชิงการป้องกันและการรักษา  จึงได้นำเอาความรู้ความชำนาญที่เรามีในเรื่องสุขภาพหลายๆ ด้าน มาช่วยส่งเสริมสุขภาพให้กับชาวบ้านให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งตั้งแต่กลางปี 2561 เป็นต้นมา ทางโรงพยาบาลฯ ได้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในเรื่องต่างๆ แก่ชุมชนพื้นที่ตำบลบางน้ำผึ้งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนคุ้งบางกระเจ้าเป็นชุมชนที่อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนด้าน นาย วิลเลียม ไฮเน็ค ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า  ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2562 ได้เลือกที่จะช่วยปรับปรุงห้องครัวของโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR ขององค์กร โดยเริ่มเข้าไปปรับปรุง    ตั้งแต่เดือนเมษายน  โดยทำงานร่วมกับ บมจ.มั่นคงเคหะการ และ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ไวทัลไลฟ์  รพ.บำรุงราษฎร์ ซึ่งได้เริ่มจากการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในครัว ปรับปรุงอุปกรณ์ทำอาหาร รวมถึงการจัดกิจกรรมให้ความรู้การจัดทำอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างส่งเสริมอาหารปลอดภัย และอาหารกลางวันคุณภาพแก่นักเรียน ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการคือ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ คุณภาพอาหาร และคุณภาพชีวิตจากการบริโภคอาหารกลางวันที่ดี“โครงการนี้เป็นความร่วมมือจากทั้ง 3 พันธมิตรภาคเอกชน ซึ่งตระหนักดีว่าสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ครัวและเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและทุกภาคส่วนโดยเฉพาะโรงเรียน และนักเรียน ในพื้นที่ จนทำให้โครงการประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตามเป้าหมายสำคัญของโครงการ นอกจากมุ่งเน้นสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากโครงสร้างครัวโรงเรียนแล้ว   ยังรวมไปถึงช่วยกระตุ้นให้เกิดการตระหนักความสำคัญของการสร้างเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่เด็กนักเรียนผ่านการบริโภคอาหารกลางวันมีประโยชน์จากที่โรงเรียนได้ทุกวันอีกด้วย”

Category:

Passion in this story