ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินที่อยู่คู่ประเทศไทยมานานกว่า 106 ปี ก่อตั้งขึ้นจากพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษาทรัพย์  และฝึกฝนให้ประชาชนรู้จักเก็บออมทรัพย์อย่างถูกวิธี

บทบาทของธนาคารออมสินนอกจากการเป็นสถาบันการเงินของรัฐ ในการดำเนินยุทธศาสตร์ทางด้านธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี   ธนาคารยังทำหน้าที่สำคัญได้อย่างประสบความสำเร็จ  โดยเฉพาะงาน ทางด้านการสืบสานงานศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติ  ให้คงอยู่คู่สังคมไทย  ขณะเดียวกันยังเป็นการเดินตามพระราชดำริและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ที่มีต่อธนาคารตลอดมา

หนึ่งในกิจกรรมที่นับเป็นโครงการที่ผสานกันอย่างลงตัวระหว่างงานสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ คือ โครงการ   “GSB GEN Art Contest”   ซึ่งภายใต้โครงการ จะกระตุ้นให้กลุ่มเด็ก เยาวชน ที่มีความสามารถทางด้านศิลปะการวาดภาพ  ได้ส่งผลงานวาดภาพเข้าประกวด ชิงเงินรางวัล  ภายใต้แนวคิด หรือหัวข้อในการประกวดวาดภาพให้มีความร่วมสมัย ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการสื่อถึงรากเหง้าความเป็นไทยได้อย่างกลมกลืน

สำหรับปีนี้ ได้เริ่มต้นจัดโครงการนี้ ขึ้นอีกครั้ง  ภายใต้ชื่อ

“ ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์ ”   

 

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล 

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล

กล่าวว่า  ธนาคารมุ่งหวังจะเห็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่งดงาม และสามารถถ่ายทอดคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงทำให้ประชาราษฎร์ อยู่บนผืน แผ่นดินไทยอย่างมีความร่มเย็นเป็นสุข และเป็นปึกแผ่นมั่นคงจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ความมุ่งหวังของ ธนาคาร  ไม่ใช่เพียงการมอบรางวัลให้ผู้ชนะเลิศ แต่ยังรวมถึงความตั้งใจที่จะทำให้การประกวด เป็นงานระดับประเทศ และเป็นการเปิดตัวศิลปินรุ่นใหม่ ๆ ให้ก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต  เพราะการก้าวไปสู่ผู้ชนะจากเวทีนี้ได้  จะต้องเป็นผลงานที่ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิในด้านสายศิลปกรรม ที่ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินมากที่สุดถึง 9 ท่าน   แบ่งเป็นศิลปินแห่งชาติ 5 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิ และมีชื่อเสียงระดับประเทศอีก 4 ท่าน  ดังนั้นงานที่ได้รับรางวัลจึงการันตีได้ถึงคุณภาพของศิลปิน

ศาตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2552 

กล่าวว่า  ศิลปินที่จะส่งผลงานวาดภาพเข้าประกวดในปี้นี้ สามารถเริ่มต้นด้วยการนำเรื่องราว ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อราชวงศ์จักรี  มาสร้างเป็นภาษาภาพ  เพื่อให้เกิดเป็นศิลปะร่วมสมัยได้อย่างหลากหลาย     ซึ่งเปรียบเสมือนการบันทึกด้วยมโนภาพของศิลปินตามโจทย์ในเรื่องของความภาคภูมิใจ ในจักรีวงศ์  มาถ่ายทอด ด้วยสไตล์  กระบวนเทคนิคของแต่ละบุคคล

“ศิลปินที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ นับได้ว่ามีส่วนร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ด้วยหัวใจ รวมถึงยังเป็นการเชิดชูทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วยการใช้ภาษาภาพในการสื่อสารระหว่างคนต่อคนในอนาคต”

ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2554 

ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2554 

เผยงานประกวดปีนี้ จะทำให้ธนาคารออมสินได้ภาพที่งดงาม ที่สามารถรวบรวมเรื่องราวของจักรีวงศ์ได้ทั้งหมด   เพราะเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้ศิลปินที่มีฝีมือ ซึ่งมีอยู่อีกมากในประเทศไทย  โดยเฉพาะกลุ่มของผู้ที่เขียนงานศิลปะเล่าเรื่อง หรือประวัติศาสตร์ที่มี       รายละเอียดมาก ๆ   และเป็นผู้มีความรู้ด้านราชวงศ์ สามารถเอาเรื่องทุกเรื่องมาประสานกันได้ จนกลายเป็นการผสมผสานงานศิลปะได้อย่างลงตัว

“การกำหนดหัวข้อของการประกวดในปีนี้นับว่าดีที่สุด  และจะผลักดันให้ศิลปิน รวบรวมความรักที่มีต่อราชวงศ์ บันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของราชวงศ์จักรีออกมาเป็นภาพ ซึ่งจะเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดเหมาะกับธนาคารในการสะสม”  

สำหรับการจัดประกวดวาดภาพปีนี้  ธนาคารกำหนดเริ่มเปิดรับผลงานใน 2 รูปแบบ คือ ส่งทางไปรษณีย์ ให้ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 17-23 ตุลาคม 2562  ขณะที่การส่งด้วยตัวเองได้ที่ศูนย์รับผลงานในส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 19-23 ตุลาคม 2562 และส่วนภูมิภาค 24-26 ตุลาคม 2562

คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวด

คณะกรรมการจะคัดเลือกและตัดสินผลงาน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 และประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์  ส่วนผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทาง www.gsb.or.th และ www.gsbgen.com 

Category:

Passion in this story