บมจ.มั่นคงเคหะการ เดินหน้าพัฒนาชุมชนบางกะเจ้าอย่างยั่งยืน จับมือ อบต. ลงพื้นที่ ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง-คนยากไร้ พร้อมช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง  ด้าน อบต. บางน้ำผึ้ง เผยใช้ระบบเจ้าหน้าที่คัดเลือกผู้เดือดร้อนตัวจริง

น.ส.ดุษฎี ตันเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า  มีทั้งหมด  6 ตำบล  คนในชุมชนมีหลายอาชีพ ทั้งเกษตรกร รับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ การดำเนินชีวิตเป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ และกระจายอาศัยตามแนวคูคลอง จึงทำให้พื้นที่คุ้งบางกะเจ้ามีวิถีวัฒนธรรม ทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย และจากข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบล พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า พบว่า ในแต่ละตำบลมีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ทรุดโทรมและต้องการรับการช่วยเหลือ

บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง ที่เข้ามาเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือและประสานงานให้กับ ชุมชนและ อบต. ของตำบลอื่นๆ ในการดำเนินโครงการปรับปรุงที่พักอาศัย เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงปีปลายปี 2561 และในครั้งนี้นับว่าเป็นการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับกลุ่มบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนยากไร้ โดยมีแนวทางการปรับปรุงที่พักอาศัยโดยเน้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุได้ใช้งาน อาทิ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ พร้อมติดตั้งราวจับภายในห้องน้ำ ชักโครก และภายในตัวบ้าน, ปรับปรุงบริเวณทางเดินทั้งภายในและหน้าบ้านปรับปรุงระบบน้ำระบบไฟ และอื่น ๆ

โดยพิจารณารูปแบบการปรับปรุง ซ่อมแซมตามความเหมาะสมของบ้านแต่ละหลัง โดยในปีนี้มีทั้งหมด 4 ตำบล ที่เราจะเข้าไปดำเนินโครงการได้แก่ ต.บางยอ  ต.บางกระสอบ  ต.บางกะเจ้า และ ต.บางน้ำผึ้ง

  “ การดำรงชีวิตของคนเราอยู่ได้ด้วยปัจจัย 4 คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดี ที่ทางบริษัทฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมกันนี้ยังได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในการเข้าไปตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้สูงอายุให้กับบ้านแต่ละหลัง และไม่เพียงแต่โครงการปรับปรุงที่พักอาศัยผู้สูงอายุเท่านั้นแต่บริษัทฯ  ยังได้มีแผนส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ในด้านอื่นๆ อีกด้วย อาทิเช่น  ด้านการส่งเสริมสุขภาพกายและใจ, ด้านการบริหารจัดการขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าหันมาสนใจที่จะทำการเกษตรแบบอินทรีย์ให้มากขึ้นอีกด้วย”  น.ส.ดุษฎี กล่าว

ด้านนายสำเนาว์  รัศมิทัต  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง กล่าวว่า อบต. บางน้ำผึ้งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานและเชื่อมโยงทุกตำบลในชุมชนพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า เพื่อคัดเลือกและดำเนินการความช่วยเหลือ โดยผู้นำชุมชนแต่ละตำบล จะจัดเจ้าหน้าที่ไปช่วยกันคัดเลือกผู้ที่มีความต้องการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนด

โดยมีตัวแทนท้องถิ่น เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับรองกรณีเป็นผู้เดือดร้อนจริง ซึ่งจากการดำเนินงานสามารถช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงและทำให้ผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต สามารถพอช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น 

“การปรับปรุงบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมเล็ก ซ่อมใหญ่ ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ดังนั้นการที่มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนและให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ บ้านผู้ป่วยติดเตียง หรือบ้านที่ขาดทุนทรัพย์  จึงเป็นเรื่องที่ดี เพราะนอกจากจะช่วยให้บ้านดังกล่าว มีสุขภาพกาย-ใจดีขึ้นแล้ว ยังทำให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามไปอีกด้วย”  

นายสำเนาว์ กล่าวปิดท้าย

No more articles