วันที่  22  มีนาคม  ของทุกปีองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวัน  World  Water  Day  หรือ  วันอนุรักษ์น้ำโลก  เพื่อรณรงค์ให้ทุกประเทศตระหนักถึงประเด็นปัญหาสำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ  และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ำให้ประชาชน  ทั้งด้านการรักษา  อนุรักษ์  พัฒนาแหล่งน้ำ  และจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

 

ในปี  2564  นี้  องค์การสหประชาชาติได้กำหนดธีมของวันน้ำโลกไว้ว่า  “Valuing Water”  เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักว่า  น้ำมีคุณค่าและมีความหมายต่อเราทุกคนอย่างไร  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก  ร่วมแสดงความคิดเห็นภายใต้สโลแกนว่า  What  does  water  mean  to  you?

 

 

PASSION  GEN  จึงขอนำเสนอโอกาสในการสร้างเงินให้งอกเงย  เติบโตอย่างยั่งยืน  ด้วยกองทุน  โกลบอล  ไคลเมท  เชนจ์  อิควิตี้  ฟันด์  โดยนางชวินดา  หาญรัตนกูล  กรรมการผู้จัดการ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กรุงไทย  จำกัด. (มหาชน)  เปิดเผยว่า  ในระหว่างวันที่  15 – 23   มีนาคม  2564  นี้  บริษัทจะเปิดเสนอขายกองทุนใหม่  คือ  กองทุนเปิดเคแทม  โกลบอล  ไคลเมท  เชนจ์  อิควิตี้  ฟันด์  (KT-CLIMATE-A)  ซึ่งเป็นกองทุนที่มีธีมการลงทุนแบบ  Climate Change  เน้นลงทุนในอุตสาหกรรม  หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการแปลงแปลง  พัฒนา  ที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับโลกใบนี้  และการป้องกันการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศอันนำไปสู่สภาวะโลกร้อน  โดยกองทุนนี้มีแนวทางการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก  ที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ  การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  ใส่ใจเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน  ภายใต้หลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  หรือ  ESG  (Environmental, Social, and Governance)  ควบคู่ไปกับโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวของผู้ลงทุนและผู้ซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง  1,000  บาท 

 

“ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาพบว่า  การลงทุนในหลายประเทศทั่วโลก  หรือแม้แต่ในประเทศไทย  ต่างก็มีสัดส่วนการลงทุนในการดูแลและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  รวมไปถึงการลงทุนด้านพลังงานสะอาด  ทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานลม  พลังงานน้ำ  พลังงานชีวมวล  และการลงทุนของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง  เช่น  กลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า  อุปกรณ์รถยนต์ไฟฟ้า  นอกจากนี้  หลายประเทศทั่วโลก  รวมถึงบริษัทชั้นนำมากมายต่างก็มีนโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจที่ให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม  และการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  เพื่อยับยั้งการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ  ซึ่งนำไปสู่ปัญหาโลกร้อน  บลจ.กรุงไทยจึงเล็งเห็นโอกาสในการลงทุนและสร้างผลตอบแทนในระยะยาว  และยังถือเป็นการสร้างพลังในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมจากภาคประชาชนซึ่งก็คือผู้ลงทุนรายย่อยให้ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการดูแลรักษาโลกของเราไปด้วยกัน”  นางชวินดา  กล่าว

 

กองทุนเปิดเคแทม  โกลบอล  ไคลเมท  เชนจ์  อิควิตี้  ฟันด์  (KT-CLIMATE-A)  เป็นกองทุนรวมตราสารทุน  กองทุนรวมฟีดเดอร์  และกองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ  เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน  Schroder  International  Selection  Fund  Global  Climate  Change  Equity  (กองทุนหลัก)  เพียงกองเดียว  ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

 

 

สำหรับกองทุนหลัก  คือ  Schroder  International  Selection  Fund  Global  Climate  Change  Equity  ซึ่งบริหารจัดการโดยผู้จัดการมืออาชีพอย่าง  Schroder  Investment  Management  (Europe)  S.A.  มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อมุ่งเน้นในการสร้างผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุน  หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ ตราสารทุนของบริษัททั่วโลก  ที่ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าได้รับประโยชน์จากพฤติกรรมในการส่งเสริมเรื่องการเปลี่ยนทางภูมิอากาศ  (Climate Change)  หรือจํากัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  มีกลยุทธ์แบบ  Thematic  Global  Growth  พอร์ต โฟลิโอสามารถยืดหยุ่นได้และมีกลยุทธ์บริหารแบบเชิงรุก  สร้างโอกาสลงทุนทำกำไร  เมื่อโลกกำลังปฎิวัติอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

นอกจากความน่าสนใจของการลงทุนแบบ  Thematic  ที่เน้นธีมการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้ว  กองทุนหลัก  Schroder  International  Selection  Fund  Global  Climate  Change  Equity  ยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นให้กับนักลงทุนจนได้การจัดอันดับอยู่ที่ระดับ  5  ดาวจาก  Morningstar  อีกด้วย  โดยผลตอบแทนย้อนหลัง  1  ปี  อยู่ที่  51.7%  และเฉลี่ยย้อนหลัง  3  ปี  5  ปี  10  ปี  อยู่ที่  19.3%  17.9%  และ  11.3%  ต่อปี  ตามลำดับ  (ที่มาของข้อมูล  Morningstar  ณ  วันที่  31  ธ.ค.  2563)  ซึ่งนับว่าเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในธีมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาย่างยาวนานกองหนึ่งตั้งแต่ปี  2007  เลยทีเดียว

สุดท้ายนี้  บลจ.  กรุงไทย  จึงอยากเชิญชวนนักลงทุนที่สนใจและตระหนักถึงภาวะลดโลกร้อนมาช่วยกันส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ  กับโอกาสในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กับเงินลงทุนของทุกคน  ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th หรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่  บลจ.  กรุงไทย  โทร. 0-2686-6100  กด  9  ในเวลาทำการ  และธนาคารกรุงไทย  จำกัด  (มหาชน)  ทุกสาขา  และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  (ถ้ามี) 

 

คำเตือน:  ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า  เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง  ก่อนตัดสินใจลงทุน  /  กองทุนมีปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน  อาทิ  ความเสี่ยงทางตลาด  ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร  ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์  และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  ซึ่งกองทุนนี้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  /  ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Category:

Passion in this story