NPS  เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งใหม่  มูลค่าไม่เกิน 5,500 ล้านบาท  Filing  มีผลบังคับใช้  12 เมษายน 2564  กำหนดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 5-7  พฤษภาคม 2564  และ  1011  พฤษภาคม 2564 ผู้บริหารเผยธุรกิจแข็งแกร่งสวนกระแสเศรษฐกิจซบ ไม่หวั่นโควิดระลอกสาม ทำกำไรสุทธิ และ  EBITDA  ปี 2563 สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์นับแต่เริ่มประกอบธุรกิจ ขณะที่ทริสเรทติ้งปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ ให้เป็น  BBB  (Stable) สะท้อนความแข็งแกร่งและมั่นคงของธุรกิจ

 

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ  NPS  เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่  1/2564  ให้ประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด มูลค่าไม่เกิน  5,500  ล้านบาท เสนอขายไม่เกิน 5.5 ล้านหน่วย แบ่งหุ้นกู้ออกเป็น 3 ชุด วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองอีก 500 ล้านบาท

 

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น  หุ้นกู้ชุดที่  มูลค่า  1,000  ล้านบาท อายุ  ปี  6  เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่  4.5%  ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567  หุ้นกู้ชุดที่ 2  มูลค่า 2,000  ล้านบาท อายุ 5  ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่  5%  ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3  เดือนตลอดอายุหุ้นกู้  ครบกำหนดไถ่ถอนปี  พ.ศ. 2569 และหุ้นกู้ชุดที่  3  มูลค่า  2,000  ล้านบาท  อายุ  5  ปี  10  เดือน  อัตราดอกเบี้ยคงที่  5.35%  ต่อปี  กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก  3  เดือนตลอดอายุหุ้นกู้  ครบกำหนดไถ่ถอนปี  พ.ศ. 2570  โดยหุ้นกู้ทั้ง  3  ชุด มีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายรวมกันไม่เกิน  500  ล้านบาท  กำหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่  57  พฤษภาคม  2564  และ  1011 พฤษภาคม  2564  

 

สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้  นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์  กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า  เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่กำลังจะครบกำหนด  และ/หรือ  เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท  โดยก่อนหน้านี้  NPS  ได้แถลงผลการดำเนินงานในปี  2563  ว่า  มีผลการดำเนินงานเติบโตโดดเด่นในทุกด้าน  โดยเฉพาะกำไรสุทธิ และ  EBITDA  สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่เริ่มประกอบธุรกิจ  โดย  NPS  มีรายได้รวมอยู่ที่  15,745  ล้านบาท  มี  EBITDA  อยู่ที่  4,621 ล้านบาท  และกำไรสุทธิที่  2,177 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น  33%  โดยมีอัตรากำไรสุทธิที่  13.83%

 

 

ผลประกอบการ  บริษัท  เนชั่นแนล  เพาเวอร์ ซัพพลาย  จำกัด  (มหาชน)

      หน่วย ล้านบาท

 

 

2561

2562

2563

รายได้รวม

14,840

15,263

15,745

EBITDA

3,744

4,396

4,621

กำไรสุทธิ

1,169

1,641

2,177

 

ที่มา บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

 

“การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของ  NPS  สวนกระแสเศรษฐกิจที่กำลังซบเซา  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19  ที่ขณะนี้เกิดการระบาดเป็นระลอก  แล้วนั้น  เกิดจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มลูกค้าในสวนอุตสาหกรรม  304  ซึ่งมีทั้งความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มของลูกค้ารายเก่า  และการลงทุนเพิ่มขึ้นของลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง  รวมไปถึงการปรับโครงสร้างธุรกิจตลอด  ปีที่ผ่านมา  อาทิ  การนำ  Digital Technology  หลากหลายรูปแบบเข้ามาช่วยในการทำงาน  การยกระดับระบบบัญชีและการเงินให้ทันสมัย  โปร่งใส  ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้  NPS  เป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

 

หุ้นกู้  NPS  ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก  บริษัท  ทริสเรทติ้ง  จำกัด  เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2564  เพิ่มจากระดับ  BBB–  เป็น  BBB  และแนวโน้มอันดับเครดิต  “Stable อันสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ  ซึ่งบริษัทได้รับจากการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ  กฟผ.  ผลการดำเนินงานของบริษัทที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และสัดส่วนหนี้สินที่ลดลง  นอกจากนั้นยังสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจ  ในฐานะผู้ให้บริการพลังงานและสาธารณูปโภคแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมแบบครบวงจร  และเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศด้วย

 

 

ผู้ที่สนใจสามารถแสดงความจำนงซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  13 ราย  ได้แก่ 1. บล.โกลเบล็ก จำกัด  2. บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด  3. บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน  4. บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)  5. บมจ.หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที  6. บล.เอเชียพลัส จำกัด  7. บล.กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด  8. บมจ.หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์  9. บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส  10. บมจ.หลักทรัพย์ อาร์เอชบี  (ประเทศไทย)  11. บล.ทรีนิตี้ จำกัด  12. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกั  (มหาชน)   13. บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

 

 

คำเตือน : ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

Category:

Passion in this story