การดำเนินธุรกิจทุกประเภท แน่นอนว่าหากมีแค่เจ้าของธุรกิจเพียงคนเดียวคงไม่สามารถทำธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน บุคลากรทุกคนในบริษัทจึงเป็นเหมือนฟันเฟืองที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนได้ก็คือ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่ให้เพิ่มมากขึ้น ผ่านวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำที่มองเห็นว่าบุคลากร คือสินทรัพย์ที่มีค่าในองค์กร ซึ่งการจะพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธี อย่างที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ หากเจ้าของธุรกิจทั้งหลายนำไปปรับใช้ รับรองได้ว่าจะส่งผลให้เกิดการทำงานร่วมกันและสร้างความผูกพันในองค์กรให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมที่จะทำให้ธุรกิจของคุณพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

แนวคิด “Our Way” หรือ “5 พัฒนา”

เป็นแนวคิดที่ได้จากการศึกษาและเทียบเคียง (benchmarking) กับองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นจริงเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

1. พัฒนาบุคคลด้วยการโค้ชชิ่ง (Accelerate Coaching)

เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สามารถใช้ดึงศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถช่วยพัฒนาความสามารถของทีมในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งการโค้ช (Coaching) ก็คือ กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างโค้ช ซึ่งในที่นี้อาจเป็นหัวหน้างาน กับตัวผู้รับการโค้ช (พนักงานในระดับถัดลงมา) ให้มีศักยภาพในการทำงานให้สูงขึ้น หรือมีความสุขกับการทำงานในแบบที่พวกเขาต้องการมากขึ้น ผ่านวิธีการและเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการโค้ช ได้เรียนรู้ ตระหนักในตัวเอง ปรับเปลี่ยนความคิดไปในทิศทางเดียวกับองค์กร และลงมือทำโดยใช้ความคิด ความถนัดและความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่

“ในการทำงานใดๆ ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง หรือนายจ้าง ควรจะรับฟังความคิดของผู้ร่วมงานเสมอการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นคือเป็นการเพิ่มประสบการณ์ เป็นความรู้นอกเหนือจากที่ได้รับมา” -โพธิพงษ์ ล่ำซำ

2. สร้างสรรค์บรรยากาศของความเชื่อใจ (Build Trust)

คำว่า Trust หรือความไว้วางใจเป็นสิ่งที่ทรงพลัง และสร้างผลกระทบอย่างมาก ทั้งในด้านพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงาน หากบุคคลากรในบริษัทได้ทำงานร่วมกันในบรรยากาศของความเชื่อมั่น ไว้วางใจซึ่งกันและกัน การทำงานย่อมดำเนินไปด้วยความราบรื่นและเต็มไปด้วยความสุข เพราะไม่ต้องคอยวิตกกังวลว่า จะมีการแทงข้างหลัง หรือให้ร้ายกันลับหลังเพื่อชิงดีชิงเด่นกันในเรื่องความก้าวหน้าในบริษัท การทำงานร่วมกันเป็นทีมก็จะราบรื่น สมาชิกในทีมกล้าที่จะแสดงออก หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง และถึงจะมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้น ทุกคนก็จะร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาจนสำเร็จลุล่วงไปได้

3. พัฒนาตัวเองให้ขยันทำฉลาดคิด (Call for Smart)

การขยันทำงานเป็นสิ่งที่ดี แต่หากคุณสามารถพัฒนาบุคคลในองค์กรให้สามารถทำงานได้แบบฉลาดคิดควบคู่ไปกับการขยันทำงาน นอกจากบริษัทของคุณจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้ว ตัวของบุคคลการเองก็จะมีความภาคภูมิใจในตัวเอง ที่สามารถนำศักยภาพที่มีมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบริษัทให้เติบโตด้วย ซึ่งการจะกระตุ้นในบุคลากรมีความฉลาดคิดได้นั้น เจ้าของกิจการต้องไม่ปิดกั้นความคิดใหม่ๆ เปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงมุมองการแก้ไขปัญหาหรือเสนอแนะแนวทางการทำงานอย่างเปิดกว้าง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดอยู่เสมอๆ

“ผมบอกพนักงานอยู่เสมอ คือในโลกนี้ ไม่มีคนไหนเก่งไปตลอดกาล วันนี้คุณอาจเก่ง แต่พรุ่งนี้ อาจมีคนเก่งกว่าคุณ เพราะฉะนั้นคนใดก็ตามที่ภูมิใจว่าตนเองเก่ง จงจำเอาไว้ได้เลยว่าความหายนะใกล้มาถึงตัวคุณแล้ว ความโง่คืบคลานมาใกล้ตัวคุณแล้ว” – ธนินท์ เจียรวนนท์

4. พัฒนางานด้วยนวัตกรรม (Drive Innovation)

นวัตกรรม หมายถึง การนำสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจเป็นแนวความคิด หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการดัดแปลงหรือพัฒนาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม และทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากเจ้าของธุรกิจสามารถนำนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจก็จะสามารถประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการทำงานของบุคลากรในองค์กรได้มาก จึงทำให้พนักงานในบริษัทมีเวลาที่จะไปพัฒาตัวเอง เรียนรู้เทคโนโลยีหรืออาจสร้างนวัตกรรมทางความคิดใหม่เพื่อปรับใช้ในองค์กร เช่น รูปแบบการทำงานที่ช่วยให้บริษัทได้รับผลประโยชน์ที่มากขึ้น เป็นต้น

5. พัฒนาชุมชนด้วยจิตสาธารณะ (Enrich Community Awareness)

เพราะการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน คือการทำธุรกิจที่คำนึงถึง ผลกำไร สังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปด้วยกัน เจ้าของธุรกิจที่ดำเนินกิจการโดยหวังแค่ผลกำไรโดยไม่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ต่อให้ยอดขายสินค้าจะมากขนาดไหน สุดท้ายแล้วก็ย่อมเกิดปัญหาความขัดแย้งกับคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจของคุณและอาจนำไปสู่การสูญเสียความน่าเชื่อถือ รายได้และการถูกต่อต้านจากสังคมในที่สุด ดังนั้นการพัฒนาชุมชนด้วยการเข้าไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สร้างความรู้จัก เรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หากวันหนึ่งธุรกิจของคุณเกิดส่งผลกระทบแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ก็สามารถที่จะพูดคุย เสนอแนะและหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับทั้งสองฝ่ายได้อย่างราบรื่น ช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถพัฒนาธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน


Key Take Away

  • การพัฒนาคนในองค์กรคือหัวใจสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
  • เจ้าของธุรกิจไม่สามารถลงมือทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง พนักงานคือฟันเฟืองสำคัญ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรในบริษัทจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
  • แนวคิด “Our Way” หรือ “5 พัฒนา”
  1. พัฒนาด้วยการโค้ชชิ่ง (Accelerate Coaching) : การสอนงานแบบใกล้ชิด เพื่อพัฒนาบุคคลได้เรียนรู้และปรับเปลี่ยนความคิดไปในทิศทางเดียวกับองค์กร
  2. สร้างความเชื่อใจ (Build Trust) : สร้างบบรยากาศการทำงานที่มีความสุข บุคลากรพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
  3. พัฒนาตัวเองขยันทำฉลาดคิด (Call for Smart) : เปิดโอกาสทางความคิดให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ
  4. พัฒนางานด้วยนวัตกรรม (Drive Innovation) : นำนวัตกรรมมาช่วยในการพัฒนางานและพัฒนาบุคคลในองค์กร
  5. พัฒนาชุมชนด้วยจิตสาธารณะ (Enrich Community Awareness) : เข้าถึงแหล่งชุมชนด้วยการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ ละลายพฤติกรรม ลดความขัดแย้ง

 

Passion in this story