ปัญหาขยะกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้ เนื่องจากเริ่มมีจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว มาพร้อมกับการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้เนื่องจากคนจำนวนมากต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้าน จึงจำเป็นต้องใช้บริการขนส่งแบบเร่งด่วน หรือ Home delivery ไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหาร และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

เมื่อมีการบริโภคอาหารที่บ้านเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปัญหาขยะสดตามมา ซึ่งปัญหาขยะสดจากการสั่งอาหารทางออนไลน์นี้ กำลังเป็นปัญหาทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย

เพื่อเป็นการรับมือปัญหาดังกล่าว องค์การสหประชาชาติ หรือ United Nations (UN) และกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) แสดงความเป็นห่วงปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในวงกว้าง จึงออกคำแนะนำให้ภาคส่วนต่างๆนำไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก ดังนี้

แนวทางแรก กลุ่มเจ้าของแอพพลิเคชันอาหารออนไลน์

ควรมีการเพิ่มออปชันสำหรับผู้สั่งอาหาร ว่าจะรับหรือไม่รับอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติก เช่น ช้อน ส้อม มีด เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการช่วยลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่บ้านตัวเอง หากมีการสร้างกระแสนี้ให้เกิดขึ้น เชื่อว่าจะสามารถช่วยลดขยะสดดังกล่าวได้ไม่น้อย

ประการที่สอง กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร

ควรมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ผู้ประกอบการร้านอาหารควรปฏิบัติเช่นเดียวกับกลุ่มเจ้าของแอพลิเคชันอาหารออนไลน์ นั่นคือการเสนอให้ลูกค้ามีทางเลือกว่าจะนำอุปกรณ์พลาสติกกลับบ้านหรือไม่

ประการที่สาม กลุ่มผู้บริโภค

ควรให้ความสนใจและให้ความร่วมมือแนวนโยบายดังกล่าว เมื่อมีการสั่งอาหารกลับบ้านก็ควรหลีกเลี่ยงการนำอุปกรณ์พลาสติกไม่ว่าจะเป็นช้อน ส้อม มีด ขณะเดียวกันก็ควรใช้อุปกรณ์ที่เป็นของส่วนตัวที่ผ่านการทำความสะอาดถูกหลักอนามัยแล้วเท่านั้น

นอกจากนี้แล้ว ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ควรแยกแยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ โดยต้องทำความสะอาดและแยกใส่ถุงแยกต่างหากก่อนนำไปรีไซเคิล

หากทุกคนร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว เชื่อว่าปัญหาขยะล้นเมืองจะลดลง  ที่สำคัญคือสามารถลดโอกาสการติดเชื้อได้อย่างแน่นอน

 

No more articles