fbpx

ก๊าซเรือนกระจก

Blue Carbon กับทิศทางการขับเคลื่อนในประเทศไทยและต่างประเทศ

“Blue Carbon” คือ การกักเก็บคาร์บอนในระบบนิเวศชายฝั่ง และระบบนิเวศทางทะเล เช่น ป่าชายเลน หญ้าทะเล ที่ลุ่มน้ำเค็ม โดยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศเพื่... Read More...
ก๊าซเรือนกระจก ปกป้องโลก ปกป้องเรา

ก๊าซเรือนกระจก ปกป้องโลก ปกป้องเรา!

ทราบหรือไม่ ? โลกของเราใบนี้ถูกห่อหุ้มด้วยชั้นบรรยากาศ ซึ่งประกอบด้วยก๊าซหลายชนิดเรียงตัวเป็นชั้นๆ ทำหน้าที่เสมือน “เรือนกระจก” คอยดูดคลื่นรังสีความร้อนในเวลา... Read More...