fbpx

ก๊าซเรือนกระจก

“ประเสริฐสุข จามรมาน” กับ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ยับยั้งโลกร้อน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เชื่อว่าหลายท่านจะคุ้นเคยกับคำว่า “โลกร้อน” และ “ปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก” เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นต้นเหตุสำคัญในการเกิดภัยธรรมชาติ อาทิ ... Read More...

Blue Carbon กับทิศทางการขับเคลื่อนในประเทศไทยและต่างประเทศ

“Blue Carbon” คือ การกักเก็บคาร์บอนในระบบนิเวศชายฝั่ง และระบบนิเวศทางทะเล เช่น ป่าชายเลน หญ้าทะเล ที่ลุ่มน้ำเค็ม โดยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศเพื่... Read More...
ก๊าซเรือนกระจก ปกป้องโลก ปกป้องเรา

ก๊าซเรือนกระจก ปกป้องโลก ปกป้องเรา!

ทราบหรือไม่ ? โลกของเราใบนี้ถูกห่อหุ้มด้วยชั้นบรรยากาศ ซึ่งประกอบด้วยก๊าซหลายชนิดเรียงตัวเป็นชั้นๆ ทำหน้าที่เสมือน “เรือนกระจก” คอยดูดคลื่นรังสีความร้อนในเวลา... Read More...