fbpx

บริหารความเสี่ยง

ทำได้จริงหรือ - ทำธุรกิจส่วนตัวแบบเสี่ยงน้อยที่สุด

ทำได้จริงหรือ – ทำธุรกิจส่วนตัวแบบเสี่ยงน้อยที่สุด

ไม่ว่าใครก็ตามที่ตัดสินใจคิดจะทำธุรกิจส่วนตัวแล้วคงจะไม่มีคนไหนไม่ต้องการความสำเร็จทุกคนล้วนแต่ต้องการให้ธุรกิจของตนเองเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดแต่จุดเริ่มต้นของ... Read More...
ทำธุรกิจต้องรู้วิธีเลี่ยง - บริหารความเสี่ยงที่ไม่อยากเจอ

ทำธุรกิจต้องรู้วิธีเลี่ยง – คิดแบบผู้นำ บริหารความเสี่ยงที่ไม่อยากเจอ

วิสัยทัศน์คุณธนินท์ เจียรวนนท์ สะท้อนให้เราได้ตระหนักว่าแม้จะยิ่งใหญ่และดูมั่นคงเพียงใดก็ยังไม่อาจหลีกหนีพ้นความผันผวนไม่แน่นอนของเศรษฐกิจได้ถึงธุรกิจจะยิ่งใหญ่... Read More...