fbpx

โฮวาร์ด ซูลต์ส

ธุรกิจที่ยั่งยืน - ธรรมาภิบาลต้องนำธุรกิจ - วิสัยทัศน์ CEO

ทำธุรกิจให้ยั่งยืน – ผู้นำต้องใช้ธรรมาภิบาลนำผลกำไรธุรกิจ

ธนินท์ เจียรวนนท์ กล่าวว่าพ่อผมจะสอนเสมอว่าเราเป็นคนจะต้องซื่อสัตย์ต่อพ่อแม่ ญาติ พี่น้อง คนที่เรารู้จักรวมถึงผู้อื่นทำอะไรต้องทำให้ดีอย่าไปหลอกลวงลูกค้าโดยเฉพา... Read More...