fbpx

CarbonDioxide

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) “พอดี” โลกนี้ “สมดุล”

ปัจจุบัน… ความก้าวหน้าทำให้มนุษย์ทราบถึงผลเสียของที่สิ่งมนุษย์เราสร้าง หรือ จากผลลัพธ์ของกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดย “คาร์บอนไดออกไซด์” (Carbon ... Read More...