fbpx

Immersive Interface

ผสมผสานเทคโนโลยี - แนวคิดผู้นำธุรกิจ SME รุ่นใหม่

ผสมผสานเทคโนโลยี – แนวคิดผู้นำธุรกิจ SME รุ่นใหม่

จากจุดเริ่มต้นเรื่อยมาจนถึงทศวรรษที่ 2520 กิจการด้านโทรศัพท์ในประเทศของไทยนั้นอยู่ภายใต้การบริหารและให้บริการโดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเพียงองค์กรเดียวเท่า... Read More...