fbpx

Warren Buffett

ทำธุรกิจต้องรู้วิธีเลี่ยง - บริหารความเสี่ยงที่ไม่อยากเจอ

ทำธุรกิจต้องรู้วิธีเลี่ยง – คิดแบบผู้นำ บริหารความเสี่ยงที่ไม่อยากเจอ

วิสัยทัศน์คุณธนินท์ เจียรวนนท์ สะท้อนให้เราได้ตระหนักว่าแม้จะยิ่งใหญ่และดูมั่นคงเพียงใดก็ยังไม่อาจหลีกหนีพ้นความผันผวนไม่แน่นอนของเศรษฐกิจได้ถึงธุรกิจจะยิ่งใหญ่... Read More...