การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ยกระดับการท่องเที่ยวรูปแบบ New Normal เปิดตัวมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข Amazing Thailand Safety and Health Administration: SHA เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรคและช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19

สำหรับมาตรฐานใหม่แบ่งเป็น 10 ประเภทกิจกรรม ได้แก่ ประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร ประเภทโรงแรม/ที่พัก และสถานที่จัดประชุม ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว ประเภทยานพาหนะ ประเภทบริษัทนำเที่ยว ประเภทสุขภาพและความงาม ประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ประเภทกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทโรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม และประเภทร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่น ๆ

ทั้งนี้ เริ่มที่พัทยาก่อน ซึ่งมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวชลบุรีผ่านการตรวจมาตรฐานจำนวน 188 สถานประกอบการ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563)

ใครที่ยังไม่มั่นใจว่าสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่พักจะปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ ก็ให้สังเกตเครื่องหมาย SHA ก่อนจอง และในอนาคตเครื่องหมายมาตรฐานนี้จะขยายไปสู่จังหวัดอื่น ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ

 


“โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA” คือ ความตั้งใจของ ททท. ที่จะสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการหลังจากสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับการเดินทาง

และยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการบริการและด้านสุขอนามัยให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข นอกจากนี้ มาตรฐาน SHA จะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมากขึ้น เป็น New Normal การท่องเที่ยววิถีใหม่ที่ไม่ใช่แค่มอบความสุข ประสบการณ์ที่ดีให้นักท่องเที่ยว แต่นักท่องเที่ยวจะต้องมาท่องเที่ยวอย่างมีความสุขและต้องกลับไปอย่างปลอดภัยด้วย

นายยุทธศักดิ์ สุภสร

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 


SHA เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว ดังนั้น การตรวจสอบสถานประกอบการหรือกิจการที่ได้รับการอนุญาตให้เปิดบริการแล้ว การตรวจสอบ (Post Audit)

จึงให้นักท่องเที่ยวหรือผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปผ่านระบบออนไลน์ที่ ททท. จัดทำขึ้น และสุ่มตรวจสถานประกอบการโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ททท. เป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ โดยมีการระบุหมายเลขของตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์

รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 


ทั้งนี้ ททท. สามารถเพิกถอนตราสัญลักษณ์ SHA ได้ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน SHA

สำหรับจังหวัดชลบุรี และ เมืองพัทยา ถือเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายสามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม

หากแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มีการจัดมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขควบคู่ไปกับมาตรฐานการบริการที่ดี ย่อมสามารถสร้างความมั่นใจและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี


No more articles