Wisdom

THE LEGACY FROM PAST TO PRESENT

พัฒนาตนเองให้ก้าวทันเทคโนโลยี กันตัวเองไม่ให้ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี

เทคโนโลยีพัฒนาตนเองไม่ได้ แต่มนุษย์เรามีศักยภาพมากพอที่จะพัฒนาตนเองให้อยู่เหนือการควบคุมของเทคโนโลยีได้ แค่คุณต้องก้าวออกจาก Comfort Zone ขอ... Read More...

เทคนิคการเป็นผู้นำที่ดี – แค่เปลี่ยนความคิดสักนิดลูกน้องก็รักจนตาย

ผู้นำที่ดีคือคนที่มองเห็นศักยภาพและคุณค่าของผู้ใต้บังคับบัญชา และพร้อมที่จะมอบ รวมถึงสร้างโอกาสให้พวกเขาได้เติบโตมีความก้าวหน้าในหน้าที่การง... Read More...

หยุดวิถี “จน” ตามวิถี “จีน” เคล็ดลับมังกรผลัดถิ่น

คนจีนที่เป็นเจ้าของธุรกิจร้อยล้านในวันนี้ล้วนยึดมั่นหลักการที่ว่า ขยัน อดทน ซื่อ กล้า รู้จักเจรจาอย่างรวดเร็วนี่คือเคล็ดลับที่ทำตามแล้วก็จะร... Read More...

SUSTAIN

THINK BEYOND YOURSELF, THINK SUSTAINABILITY

GetKaset – ตลาดขายสินค้าเกษตรออนไลน์

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ทำให้อาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่มีมาอย่างช้านานประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จ... Read More...

มุมมองจากนักดำน้ำกับปัญหาขยะทะเลไทย

ใน 1 ปี เครือข่ายนักดำน้ำกว่า 30-40 คนจะลงพื้นที่เก็บขยะเฉลี่ย 3-4 ครั้ง ปริมาณขยะที่เก็บได้มีมากกว่า 100 กิโลกรัมต่อวัน มันสะท้อนถึงจิตสำนึ... Read More...